วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการราชบุรีสุขภาพดี บนวิถีไทย

โครงการราชบุรีสุขภาพดี บนวิถีไทย นี้ จัดขึ้นที่บริเวณโรงพยาบาลดำเนิสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ในวันที่ 24 ก.พ.2554 ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น. ซึ่งโครงการนี้ เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการฯ  ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้านการบริการสาธารณสุขที่สำคัญ  เห็นสมควรบันทึกไว้  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจากหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย 

ภาพจำลองประกอบบทความ
คำว่า ภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย เป็นวิถีทางสำคัญของระบบสุขภาพของประเทศไทยในการปรับเปลี่ยนจากระบบบริการทางการแพทย์ที่เป็นแบบแผนเดียว อันได้แก่แพทย์แผนปัจจุบันมาเป็นการแพทย์พหุลักษณ์ หรือหลากหลายระบบ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ในส่วนที่เป็นข้อจำกัดของแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเฉพาะการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ เพราะเป็นภูมิปัญญาที่มีอยู่ดั้งเดิมในสังคมไทย มีบุคลากรด้านการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์แผนไทยจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ การพึ่งตนเองด้านสุขภาพเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก และระดับประเทศให้เข้มแข็ง ทำให้ชุมชนและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา อันเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญที่สุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ จึงมีนโยบายให้ดำเนินโครงการ "ราชบุรีสุขภาพดี บนวิถีไทย" เพื่อให้เกิดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย ยาไทยและสมุนไพรไทย ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน สร้างขีดความสามารถในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน และความเข็มแข็งของระบบสุขภาพของประเทศได้อย่างแท้จริง

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน
 • บูท- ว่านหางจระเข้เพื่อสุขภาพ โดย เกษตรอำเภอดำเนินสะดวก
 • บูท- หลักสูตรการเรียนการสอน สาขาการแพทย์แผนไทย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • บูท- อาหาร 8 ชาติพันธ์ สร้างสรรค์สุขภาพ จังหวัดราชบุรี โดย วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
 • บูท- พิธีไหว้ครูและการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทย โดย ชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัดราชบุรี
 • บูท- ตรวจธาตุเจ้าเรือนและแนะนำอาหารตามธาตุเจ้าเรือน โดย โรงพยาบาลโพธาราม
 • บูท- สาธารณสุขยุคใหม่กับการแพทย์แผนไทย โดย โรงพยาบาลราชบุรี
 • บูท- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
 • บูท- การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต) บ้านปากคลอง อ.ดำเนินสะดวก
 • บูท- ตอกเส้น โดย โรงพยาบาลบ้านโป่ง
 • บูท- จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด และบริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด
 • บูท-ของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
  • บริเวณลานอเนกประสงค์ สาธิตทำลูกประคบ นวดเพื่อคลายเครียด และนวดจัดกระดูก
  • ลานกะลาพาเพลิน
  • นำชม "ดำเนินสปายา" และสาธิตวิธีดูแลผิวหน้า
  • บรรเลงเพลงดนตรีไทยในสวน โดย ชมรมดนตรีไทยโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
  • นิทรรศการดอกไม้ "โคริงกะ"
  • สาธิตการใช้พลังบำบัด "โอกาดะ" ในการดูแลสุขภาพ
  • ชมนิทรรศการ "โครงการรักษ์สุขภาพ"
  • ชมการสาธิตผลิตเวชสำอาง

**************************************

ที่มาข้อมูล
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี. (2554). แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการราชบุรีสุขภาพดี บนวิถีไทย. แจกจ่ายเมื่อ 15 ก.พ.2554.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น