วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สภาวการณ์ของเด็กและเยาวชน จ.ราชบุรี ปี 2551-2552

สภาวการณ์ของเด็กและเยาวชน จ.ราชบุรี ปี 2551-2552 นี้ เป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งใน โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกองทุนคุ้มครองเด็กและศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการกำกับงานทางวิชาการ จากสถาบันรามจิตติภายใต้มูลนิธิภูมิปัญญา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

การดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยทีมงานวิจัยระดับจังหวัด ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดของประเทศ ในส่วนของข้อมูลสภาวการณ์ของเด็กและเยาวชน จ.ราชบุรี ปี 2551-2552 ได้นำข้อมูลมาจาก "บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่องพฤติกรรมเด็กและเยาวชน โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลาง ปี 2551-2552" ซึ่งนำเสนอเป็นรูปหนังสือเมื่อเดือน เมษายน 2553 ประกอบด้วยข้อมูลของ 14 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท ประจวบคิรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง นครสวรรค์ และอุทัยธานี ซึ่งทีมงานวิจัย ประกอบด้วย ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานตำรวจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ในที่นี้ ผู้จัดทำได้นำข้อมูลเฉพาะของ จังหวัดราชบุรี เทียบกับข้อมูลเฉลี่ยระดับภาคกลางทั้ง 14 จังหวัด มานำเสนอเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ นำไปพิจารณาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

สภาวการณ์ของเด็กและเยาวชน จ.ราชบุรี ปี 2551-2552

ข้อมูลพื้นฐานของ จ.ราชบุรีโดยสังเขป

 • ประชากร 812,757 คน
 • ประชากรวัยเรียน
  -ช่วงอายุ 0-18 ปี 208,674 คน
  -ช่วงอายุ 0-25 ปี 294,156 คน
 • พื้นที่ 5,196.462 ตารางกิโลเมตร
 • รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 130,600 บาท

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามภาคกลาง จ.ราชบุรี

 • เพศ
  -ชาย 904 คน, หญิง 958 คน, ชายรักชาย 21 คน, หญิงรักหญิง 42 คน, ไม่ตอบ 8 คน
 • การศึกษาปัจจุบัน
  -ประถม 400 คน, มัธยมต้น 393 คน , มัธยมปลาย 403 คน, อาชีวะ 299 คน , อุดมศึกษา 419 คน,ไม่ตอบ 19 คน
 • อาชีพของหัวหน้าครอบครัว
  -พนักงานบริษัทเอกชน 81 คน, รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 391 คน, เกษตรกร 385 คน, ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 413 คน, รับจ้างทั่วไป 613 คน, ว่างงาน/เกษียนณอายุ 14 คน, ประกอบอาชีพอื่นๆ 12 คน, ไม่ตอบ 24 คน

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย จ.ราชบุรี (ตัวเลขในวงเล็บเป็นค่าเฉลี่ย 14 จังหวัดภาคกลาง)

 • อัตราทารกตายแรกคลอดต่อพันการคลอด 6.3 (6.75)
 • ร้อยละของทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 9.00 (8.19)
 • ร้อยละเด็กน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์
  -อนุบาล NA (5.76)
  -ประถม NA (4.62)
 • ร้อยละเด็กอ้วน
  -อนุบาล NA (4.92)
  -ประถม NA (5.74)
 • น้ำหนักเฉลี่ย (กิโลกรัม)
  -ประถม 35.68 (37.36)
  -มัธยมต้น 48.20 (48.48)
  -มัธยมปลาย 53.68 (55.25)
  -อาชีวะ 55.19 (55.33)
  -อุดมศึกษา 56.23 (57.45)
 • ส่วนสูงเฉลี่ย (เซนติเมตร)
  -ประถม 141.25 (143.50)
  -มัธยมต้น 157.84 (158.11)
  -มัธยมปลาย 164.31 (164.74)
  -อาชีวะ 164.94 (164.81)
  -อุดมศึกษา 165.94 (165.46)
 • ร้อยละเด็กที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑ์ปกติ
  -ประถม 1.3 (5.8)
  -มัธยมต้น 8.1 (8.1)
  -มัธยมปลาย 4.1 (9.9)
  -อาชีวะ 8.6 (9.7)
  -อุดมศึกษา 8.6 (10.0)
 • ร้อยละเด็กที่เล่นกีฬาเป็นประจำ
  -ประถม 62.0 (50.9)
  -มัธยมต้น 37.1 (40.9)
  -มัธยมปลาย 39.8 (37.4)
  -อาชีวะ 27.2 (26.0)
  -อุดมศึกษา 26.9 (33.7)
 • เวลาที่ใช้เล่นกีฬาต่อวัน (นาที)
  -ประถม 73.34 (77.64)
  -มัธยมต้น 101.11 (88.52)
  -มัธยมปลาย 95.36 (87.49)
  -อาชีวะ 108.18 (87.85)
  -อุดมศึกษา 82.67 (89.48)
 • ร้อยละของเด็กที่ทาน Fast Food เป็นครั้งคราวถึงประจำ
  -ประถม 65.9 (64.9)
  -มัธยมต้น 66.4 (68.8)
  -มัธยมปลาย 72.4 (66.7)
  -อาชีวะ 62.3 (57.3)
  -อุดมศึกษา 41.8 (49.5)
 • ร้อยละเด็กประถมที่ทานขนมกรุบกรอบเป็นครั้งคราวถึงประจำ 90.3 (93.2)
 • ร้อยละเด็กประถมที่ดื่มน้ำอัดลมเป็นครั้งคราวถึงประจำ 91.6 (94.5)
 • ร้อยละเด็กประถมที่ทานผักผลไม้ 38.4 (35.2)
 • ร้อยละเด็กดื่มเหล้าเป็นครั้งคราวถึงประจำ
  -มัธยมต้น 13.8 (14.9)
  -มัธยมปลาย 30.2 (26.7)
  -อาชีวะ 46.8 (42.4)
  -อุดมศึกษา 40.2 (50.3)
 • ร้อยละเด็กสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวถึงประจำ
  -มัธยมต้น 6.2 (6.2)
  -มัธยมปลาย 11.1 (9.7)
  -อาชีวะ 19.7 (17.6)
  -อุดมศึกษา 20.8 (19.3)
 • ร้อยละเด็กสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งเมื่อขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซต์
  -ประถม 30.8 (20.1)
  -มัธยมต้น 12.9 (15.3)
  -มัธยมปลาย 17.6 (17.6)
  -อาชีวะ 20.4 (30.4)
  -อุดมศึกษา 18.4 (23.9)
 • ร้อยละเด็กที่ความคิดอยากทำศัลยกรรม
  -มัธยมต้น 22.1 (20.3)
  -มัธยมปลาย 26.5 (22.9)
  -อาชีวะ 23.1 (26.9)
  -อุมศึกษา 28.1 (23.8)
 • ร้อยละเด็กเคยใช้ยาลดความอ้วน
  -มัธยมต้น 4.4 (3.8)
  -มัธยมปลาย 2.8 (5.9)
  -อาชีวะ 3.4 (10.1)
  -อุดมศึกษา 5.6 (7.2)
 • ร้อยละของเด็กที่เครียดจนนอนไม่หลับหรืออาเจียน
  -ประถม 24.9 (27.3)
  -มัธยมต้น 29.4 (28.2)
  -มัธยมปลาย 39.0 (35.8)
  -อาชีวะ 38.2 (33.5)
  -อุดมศึกษา 38.2 (37.9)
 • ร้อยละของเด็กที่ดูโทรทัศน์/VDO/VCD เป็นประจำ
  -ประถม 77.9 (76.5)
  -มัธยมต้น 73.6 (73.2)
  -มัธยมปลาย 72.9 (70.5)
  -อาชีวะ 69.6 (68.8)
  -อุดมศึกษา 54.8 (58.6)
 • เวลาที่ใช้ดูโทรทัศน์/VDO/VCD (นาที)
  -ประถม 146.90 (148.28)
  -มัธยมต้น 183.32 (172.58)
  -มัธยมปลาย 180.27 (164.92)
  -อาชีวะ 193.44 (173.35)
  -อุดมศึกษา 160.74 (160.64)
 • จำนวนเด็กพยายามฆ่าตัวตาย/ฆ่าตัวตายสำเร็จ (ต่อประชากรแสนคน)
  -ภาพรวม 77.51/1.36 (84.24/3.66)
  -อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี 35.46/0.00 (47.44/1.16)
  -อายุ 19-25 ปี 180.15/4.68 (173.63/9.71)
 • จำนวนเด็กบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ (ต่อประชากรแสนคน) NA/NA (1,525.55/26.00)

สภาวะด้านการศึกษา จ.ราชบุรี (ตัวเลขในวงเล็บเป็นค่าเฉลี่ย 14 จังหวัดภาคกลาง)

 • ร้อยละของการเรียนต่อ ม.4 92.94 (85.88)
 • ร้อยละของการเรียนต่ออุดมศึกษา 84.68 (70.93)
 • ร้อยละครูมัธยมขาดแคลน (ไม่รวมครูอัตราจ้าง/รวมครูอัตราจ้าง) 14.30/18.51 (9.83/14.78)
 • ร้อยละครูประถมขาดแคลนแยกตามขนาดโรงเรียน
  -นักเรียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 คน 4.31 (5.81)
  -นักเรียน 301-1,000 คน 6.90 (3.78)
  -นักเรียนมากกว่า 1,000 คน 3.19 (1.35)
 • ร้อยละงบประมาณท้องถิ่นเพื่อการศึกษา
  -อบต. 3.93 (11.18)
  -อบจ. 2.19 (9.12)
  -เทศบาล 12.09 (16.66)
 • เวลาเฉลี่ยที่ใช้ต่อวันในการทำกิจกรรรมต่างๆ
  1.อ่านหนังสือเรียน (นาที)
  -ประถม 66.98 (71.60)
  -มัธยมต้น 80.33 (73.32)
  -มัธยมปลาย 96.86 (81.13)
  -อาชีวะ 75.05 (74.53)
  -อุดมศึกษา 89.11 (91.27)
  2.อ่านหนังสือเป็นงานอดิเรก (เรื่องสั้น/นิยาย/การ์ตูน) (นาที)
  -ประถม 74.14 (67.53)
  -มัธยมต้น 90.81 (80.82)
  -มัธยมปลาย 111.51 (87.57)
  -อาชีวศึกษา 101.05 (80.30)
  -อุดมศึกษา 92.43 (86.07)
  3.อ่านหนังสือพิมพ์ (นาที)
  -ประถม 45.74 (44.25)
  -มัธยมต้น 50.07 (37.12)
  -มัธยมปลาย 44.01 (36.15)
  -อาชีวะ 42.40 (42.51)
  -อุดมศึกษา 40.74 (39.35)
  4.อ่านข่าวในเว็บไซต์ (นาที)
  -ประถม 53.76 (62.24)
  -มัธยมต้น 71.37 (53.33)
  -มัธยมปลาย 72.64 (55.30)
  -อาชีวะ 67.86 (65.61)
  -อุดมศึกษา 54.60 (53.44)
  5.เรียนพิเศษ (นาที)
  -ประถม 199.92 (192.27)
  -มัธยมต้น 213.64 (190.79)
  -มัธยมปลาย 214.85 (201.89)
  -อาชีวะ 197.14 (207.80)
  -อุดมศึกษา 160.00 (176.73)
 • ร้อยละของเด็กที่ทำกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำ
  1.อ่านหนังสือเรียน (ร้อยละ)
  -ประถม 60.5 (55.6)
  -มัธยมต้น 38.3 (44.1)
  -มัธยมปลาย 42.0 (42.9)
  -อาชีวะ 24.3 (31.0)
  -อุดมศึกษา 40.9 (41.3)
  2.อ่านหนังสือเป็นงานอดิเรก (เรื่องสั้น/นิยาย/การ์ตูน) (ร้อยละ)
  -ประถม 45.6 (45.6)
  -มัธยมต้น 32.7 (40.5)
  -มัธยมปลาย 30.2 (32.7)
  -อาชีวะ 32.0 (27.2)
  -อุดมศึกษา 24.0 (29.0)
  3.อ่านหนังสือพิมพ์ (ร้อยละ)
  -ประถม 21.6 (19.2)
  -มัธยมต้น 20.9 (23.9)
  -มัธยมปลาย 29.6 (26.8)
  -อาชีวะ 30.0 (24.1)
  -อุดมศึกษา 32.6 (31.4)
  4.อ่านข่าวในเว็บไซต์ (ร้อยละ)
  -ประถม 13.9 (10.3)
  -มัธยมต้น 9.5 (11.3)
  -มัธยมปลาย 12.6 (14.3)
  -อาชีวะ 14.9 (13.7)
  -อุดมศึกษา 18.4 (19.2)
  5.เรียนพิเศษ (ร้อยละ)
  -ประถม 32.6 (27.4)
  -มัธยมต้น 40.9 (20.1)
  -มัธยมปลาย 40.6 (30.3)
  -อาชีวะ 6.4 (2.8)
  -อุดมศึกษา 4.6 (2.1)
 • ค่าใช้จ่าเฉลี่ยต่อเดือนในการเรียนพิเศษ (บาท)
  -มัธยมต้น 1,003.67 (1,035.93)
  -มัธยมปลาย 1,236.32 (1,290.17)
  -อาชีวะ 1,235.71 (2,125.10)
  -อุดมศึกษา 2,425.00 (2,081.14)
 • ร้อยละนักเรียนที่โดดเรียนเป็นครั้งคราวถึงประจำ
  -ประถม 7.1 (8.8)
  -มัธยมต้น 21.6 (20.4)
  -มัธยมปลาย 42.0 (35.1)
  -อาชีวะ 62.7 (56.5)
  -อุดมศึกษา 41.9 (43.5)
 • ร้อยละนักเรียนที่เคยลอกข้อสอบเพื่อนในรอบ 1 ปีการศึกษา
  -ประถม 33.6 (35.6)
  -มัธยมต้น 45.9 (55.5)
  -มัธยมปลาย 71.4 (76.2)
  -อาชีวะ 72.4 (63.4)
  -อุดมศึกษา 51.7 (62.8)
 • ร้อยละนักเรียนที่รู้สึกปลอดภัยเวลาไปโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
  -ประถม 28.0 (36.9)
  -มัธยม 15.6 (22.5)
  -มัธยมปลาย 11.6 (27.0)
  -อาชีวะ 13.3 (22.4)
  -อุดมศึกษา 16.3 (24.2)
 • ร้อยละของนักเรียนที่ชอบไปโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ปานกลางถึงมาก
  -ประถม 93.7 (92.8)
  -มัธยมต้น 88.4 (92.0)
  -มัธยมปลาย 91.6 (93.6)
  -อาชีวะ 95.9 (91.0)
  -อุดมศึกษา 91.1 (89.6)
 • ร้อยละนักเรียนที่ออกกลางคัน
  -ประถม 0.24 (0.62)
  -ประถมขยายโอกาส 0.73 (1.89)
  -มัธยม 0.37 (1.69)
  -อาชีวะ 2.29 (5.54)
  -อุดมศึกษา 1.55 (2.18)
 • ร้อยละนักเรียนที่ย้ายโรงเรียน
  -ประถม 0.83 (2.01)
  -ประถมขยายโอกาส 1.94 (2.50)
  -มัธยม 0.07 (1.19)
  -อาชีวะ 0.00 (0.57)
  -อุดมศึกษา 0.00 (0.65)
 • คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ย (O-NET)
  -คณิตศาสตร์ 38.81 (36.18)
  -วิทยาศาสตร์ 35.06 (33.74)
  -อังกฤษ 30.76 (29.74)
  -ภาษาไทย 50.51 (47.38)
  -สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรม 36.11 (34.3)

สภาวะด้านสังคม จ.ราชบุรี (ตัวเลขในวงเล็บเป็นค่าเฉลี่ย 14 จังหวัดภาคกลาง)

 • ค่าขนมหรือค่าใช้จ่ายที่เด็กได้จากผู้ปกครองเฉลี่ยวันละ (บาท)
  -ประถม 32.95 (29.52)
  -มัธยมต้น 53.97 (47.96)
  -มัธยมปลาย 63.32 (59.01)
  -อาชีวะ 94.88 (86.60)
  -อุดมศึกษา 106.03 (111.65)
 • ค่าใช้จ่ายของเด็กเฉลี่ยต่อวัน (บาท)
  -ประถม 22.84 (20.10)
  -มัธยมต้น 41.75 (35.93)
  -มัธยมปลาย 48.14 (43.91)
  -อาชีวะ 72.77 (68.00)
  -อุดมศึกษา 87.83 (88.45)
 • ร้อยละเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
  -ประถม 19.2 (31.2)
  -มัธยมต้น 27.3 (32.4)
  -มัธยมปลาย 24.1 (29.1)
  -อาชีวะ 26.1 (33.7)
  -อุดมศึกษา 41.5 (46.3)
 • ร้อยละเด็กคุยกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ญาติผู้ใหญ่เป็นประจำ
  -ประถม 82.9 (79.4)
  -มัธยมต้น 75.2 (74.2)
  -มัธยมปลาย 77.1 (74.0)
  -อาชีวะ 62.8 (66.2)
  -อุดมศึกษา 61.2 (57.3)
 • เวลาที่ใช้คุยกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ญาติผู้ใหญ่ (นาที)
  -ประถม 89.90 (99.95)
  -มัธยมต้น 183.98 (124.27)
  -มัธยมปลาย 213.19 (138.92)
  -อาชีวะ 161.15 (132.58)
  -อุดมศึกษา 127.14 (103.41)
 • ร้อยละของเด็กที่เที่ยวหรือทำกิจกรรมกับพ่อแม่พี่น้องเป็นครั้งคราวถึงเป็นประจำ
  -ประถม 78.9 (89.3)
  -มัธยมต้น 93.4 (90.9)
  -มัธยมปลาย 90.0 (91.1)
  -อาชีวะ 81.7 (87.4)
  -อุดมศึกษา 83.5 (81.1)
 • ร้อยละของเด็กที่ช่วยงานบ้านเป็นประจำ
  -ประถม 65.1 (65.8)
  -มัธยมต้น 64.9 (67.1)
  -มัธยมปลาย 72.1 (64.8)
  -อาชีวะ 53.4 (59.8)
  -อุดมศึกษา 55.8 (48.2)
 • เวลาที่ช่วยงานบ้านต่อวัน (นาที)
  -ประถม 95.44 (87.01)
  -มัธยมต้น 107.27 (91.01)
  -มัธยมปลาย 103.49 (89.31)
  -อาชีวะ 134.91 (96.08)
  -อุดมศึกษา 80.04 (82.55)
 • ร้อยละเด็กเคยเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
  -ประถม 45.8 (58.5)
  -มัธยมต้น 44.5 (56.1)
  -มัธยมปลาย 70.8 (63.9)
  -อาชีวะ 48.5 (49.9)
  -อุดมศึกษา 66.8 (65.2)
 • ร้อยละของเด็กที่ใส่บาตรหรือทำบุญครั้งคราวถึงเป็นประจำ
  -ประถม 79.6 (89.1)
  -มัธยมต้น 89.3 (90.0)
  -มัธยมปลาย 86.5 (85.7)
  -อาชีวะ 82.3 (85.3)
  -อุดมศึกษา 84.0 (75.8)
 • ร้อยละของเด็กที่สวดมนต์ก่อนนอนครั้งถึงเป็นประจำ
  -ประถม 71.3 (77.2)
  -มัธยมต้น 69.1 (71.1)
  -มัธยมปลาย 70.4 (68.4)
  -อาชีวะ 65.5 (63.2)
  -อุดมศึกษา 72.6 (70.0)
 • ร้อยละเด็กที่นั่งสมาธิ สงบจิตใจ ครั้งคราวถึงเป็นประจำ
  -ประถม 67.5 (72.9)
  -มัธยมต้น 55.3 (60.9)
  -มัธยมปลาย 62.3 (59.8)
  -อาชีวะ 42.4 (49.8)
  -อุดมศึกษา 60.1 (56.3)
 • ร้อยละที่เด็กไปวัด/โบสถ์/มัสยิด ครั้งคราวถึงเป็นประจำ
  -ประถม 75.5 (84.6)
  -มัธยมต้น 80.3 (82.6)
  -มัธยมปลาย 81.2 (79.3)
  -อาชีวะ 76.9 (78.8)
  -อุดมศึกษา 78.5 (74.4)
 • ร้อยละของเด็กที่มีโทรศัพท์มือถือ
  -ประถม 49.4 (47.2)
  -มัธยมต้น 72.8 (74.3)
  -มัธยมปลาย 84.4 (89.2)
  -อาชีวะ 93.0 (87.7)
  -อุดมศึกษา 93.0 (95.0)
 • ร้อยละของเด็กที่มีคอมพิวเตอร์
  -ประถม 34.9 (29.0)
  -มัธยมต้น 40.2 (37.3)
  -มัธยมปลาย 45.4 (47.4)
  -อาชีวะ 52.3 (41.2)
  -อุดมศึกษา 40.0 (47.1)
 • ร้อยละของเด็กที่มีจักรยาน
  -ประถม 79.3 (71.8)
  -มัธยมต้น 50.1 (51.5)
  -มัธยมปลาย 38.7 (32.9)
  -อาชีวะ 30.9 (24.9)
  -อุดมศึกษา 43.1 (20.6)
 • ร้อยละของเด็กที่มีจักยานยนต์
  -ประถม 15.2 (17.7)
  -มัธยมต้น 28.8 (27.7)
  -มัธยมปลาย 44.4 (38.8)
  -อาชีวะ 54.0 (51.5)
  -อุดมศึกษา 43.8 (46.3)
 • ร้อยละเด็กที่มีกล้องดิจิตอล
  -มัธยมต้น 7.6 (6.5)
  -มัธยมปลาย 12.9 (12.0)
  -อาชีวะ 18.1 (11.0)
  -อุดมศึกษา 11.1 (15.5)
 • ร้อยละของเด็กที่มีรถยนต์
  -มัธยมต้น 6.4 (3.2)
  -มัธยมปลาย 8.2 (4.3)
  -อาชีวะ 10.7 (9.5)
  -อุดมศึกษา 6.5 (5.4)
 • ร้อยละเด็กที่เที่ยวกับเพื่อนตอนกลางคืนครั้งคราวถึงเป็นประจำ
  -ประถม 5.5 (10.7)
  -มัธยมต้น 26.1 (23.4)
  -มัธยมปลาย 37.2 (32.5)
  -อาชีวะ 49.7 (47.2)
  -อุดมศึกษา 51.3 (52.8)
 • ร้อยละเด็กที่ซื้อของตามห้างสรรพสินค้าครั้งคราวถึงเป็นประจำ
  -ประถม 75.9 (80.2)
  -มัธยมต้น 83.2 (82.9)
  -มัธยมปลาย 82.0 (83.0)
  -อาชีวะ 76.9 (80.3)
  -อุดมศึกษา 76.5 (87.9)
 • ร้อยละเด็กที่ดูภาพยนต์ซีรี่ส์เกาหลี/ญี่ปุ่นครั้งคราวถึงเป็นประจำ
  -ประถม 43.5 (45.9)
  -มัธยมต้น 49.1 (53.6)
  -มัธยมปลาย 59.7 (56.9)
  -อาชีวะ 58.0 (54.8)
  -อุดมศึกษา 57.1 (55.5)
 • ร้อยละเด็กที่ดูการ์ตูนโป๊/วีซีดีโป๊/เว็บโป๊/คลิบโป๊ ครั้งคราวถึงเป็นประจำ
  -ประถม 6.6/3.8/5.9/6.3 (7.9/5.8/5.2/8.2)
  -มัธยมต้น 14.4/11.2/13.0/21.9 (19.2/17.0/15.4/25.1)
  -มัธยมปลาย 19.3/23.4/23.5/35.2 (19.2/19.7/18.5/32.6)
  -อาชีวะ 34.6/34.9/30.5/44.7 (22.0/25.0/23.6/36.8)
  -อุดมศึกษา 19.6/25.6/23.5/33.3 (19.5/23.8/22.7/34.3)
 • ร้อยละเด็กที่คุยโทรศัพท์เป็นประจำ
  -ประถม 24.2 (23.4)
  -มัธยมต้น 26.4 (33.8)
  -มัธยมปลาย 42.0 (46.5)
  -อาชีวะ 55.9 (53.6)
  -อุดมศึกษา 51.1 (54.9)
 • ร้อยละเด็กที่เล่นอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ (hi5, MSN,Chat)
  -ประถม 25.6 (21.5)
  -มัธยมต้น 29.6 (28.1)
  -มัธยมปลาย 30.6 (35.1)
  -อาชีวะ 33.0 (30.3)
  -อุดมศึกษา 36.7 (42.2)
 • เวลาที่ใช้คุยโทรศัพท์ต่อวัน (นาที)
  -ประถม 57.90 (58.30)
  -มัธยมต้น 112.16 (95.12)
  -มัธยมปลาย 108.46 (94.85)
  -อาชีวะ 147.84 (109.53)
  -อุดมศึกษา 108.54 (98.08)
 • เวลาที่ใช้เล่นอินเทอร์เน็ตต่อวัน (นาที)
  -ประถม 108.42 (99.59)
  -มัธยมต้น 162.49 (131.29)
  -มัธยมปลาย 147.45 (141.73)
  -อาชีวะ 175.87 (130.92)
  -อุดมศึกษา 142.08 (131.19)
 • ร้อยละเด็กที่ส่ง SMS เป็นประจำ
  -ประถม 14.3 (8.5)
  -มัธยมต้น 13.7 (15.2)
  -มัธยมปลาย 15.9 (18.1)
  -อาชีวะ 25.3 (18.3)
  -อุดมศึกษา 10.0 (11.2)
 • จำนวนครั้งที่เด็กส่ง SMS ต่อวัน
  -ประถม 2.73 (3.85)
  -มัธยมต้น 5.06 (5.80)
  -มัธยมปลาย 4.08 (5.17)
  -อาชีวะ 5.12 (5.67)
  -อุดมศึกษา 3.21 (4.32)
 • ร้อยละเด็กที่โหลดเพลง/ภาพ/เกม/ข้อความ ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นประจำ
  -ประถม 17.3 (14.9)
  -มัธยมต้น 16.4 (15.8)
  -มัธยมปลาย 13.4 (15.5)
  -อาชีวะ 17.6 (12.5)
  -อุดมศึกษา 13.0 (10.5)
 • จำนวนครั้งที่เด็กโหลดเพลง /ภาพ/เกม/ข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือต่อวัน
  -ประถม 2.54 (4.37)
  -มัธยมต้น 4.98 (4.34)
  -มัธยมปลาย 3.53 (4.40)
  -อาชีวะ 4.36 (4.96)
  -อุดมศึกษา 4.65 (3.88)
 • ร้อยละเด็กเล่นเกม (ออนไลน์/คอมพิวเตอร์/เครื่องเล่นเกม)
  -ประถม 40.5 (33.5)
  -มัธยมต้น 28.5 (31.4)
  -มัธยมปลาย 18.6 (26.3)
  -อาชีวะ 25.6 (25.3)
  -อุดมศึกษา 26.0 (27.9)
 • เวลาที่ใช้เล่นเกม (ออนไลน์/คอมพิวเตอร์/เครื่องเล่นเกม) ต่อวัน (นาที)
  -ประถม 121.09 (106.14)
  -มัธยมต้น 153.16 (125.17)
  -มัธยมปลาย 131.93 (125.43)
  -อาชีวะ 189.57 (128.80)
  -อุดมศึกษา 125.52 (122.63)
 • ร้อยละเด็กอยู่บ้านเพื่อน
  -ประถม 13.2 (10.4)
  -มัธยมต้น 9.7 (10.9)
  -มัธยมปลาย 13.6 (11.3)
  -อาชีวะ 16.2 (15.0)
  -อุดมศึกษา 22.6 (21.5)
 • เวลาที่ใช้อยู่บ้านเพื่อนต่อวัน (นาที)
  -ประถม 105.67 (120.05)
  -มัธยมต้น 152.56 (132.08)
  -มัธยมปลาย 216.63 (159.87)
  -อาชีวะ 302.70 (148.32)
  -อุดมศึกษา 196.10 (178.98)
 • ร้อยละเด็กที่อยู่บ้านคนเดียวหลังเลิกเรียน
  -ประถม 16.4 (12.9)
  -มัธยมต้น 11.6 (12.1)
  -มัธยมปลาย 16.4 (15.5)
  -อาชีวะ 17.2 (15.2)
  -อุดมศึกษา 19.8 (16.9)
 • เวลาที่เด็กอยู่บ้านคนเดียวหลังเลิกเรียนต่อวัน (นาที)
  -ประถม 141.77 (113.11)
  -มัธยมต้น 133.00 (117.28)
  -มัธยมปลาย 160.45 (136.14)
  -อาชีวะ 139.41 (157.18)
  -อุดมศึกษา 202.46 (205.98)
 • ร้อยละของเด็กที่ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์
  -มัธยมต้น 5.7 (6.2)
  -มัธยมปลาย 13.7 (15.0)
  -อาชีวะ 38.1 (39.5)
  -อุดมศึกษา 39.0 (44.0)
 • ร้อยละของเด็กที่คิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนเรียนจบ
  -มัธยมต้น 6.1 (7.5)
  -มัธยมปลาย 9.7 (7.7)
  -อาชีวะ 18.4 (12.0)
  -อุดมศึกษา 14.6 (13.7)
 • ร้อยละเด็กที่ยอมรับการอยู่ก่อนแต่งของนักเรียน/นักศึกษา
  -มัธยมต้น 30.2 (31.1)
  -มัธยมปลาย 38.9 (41.8)
  -อาชีวะ 53.4 (48.5)
  -อุดมศึกษา 60.8 (56.0)
 • ร้อยละเด็กที่มีเพื่อนนักเรียนรักเพศเดียวกัน
  -ประถม 12.2 (20.4)
  -มัธยมต้น 34.1 (38.7)
  -มัธยมปลาย 53.3 (47.3)
  -อาชีวะ 50.2 (36.6)
  -อุดมศึกษา 30.9 (43.4)
 • จำนวนเฉลี่ยของเพื่อนนักเรียนที่รักเพศเดียวกัน
  -ประถม 1.76 (1.90)
  -มัธยมต้น 2.13 (2.27)
  -มัธยมปลาย 3.24 (2.57)
  -อาชีวะ 3.34 (2.38)
  -อุดมศึกษา 1.96 (2.38)
 • ร้อยละเด็กที่ปรึกษาปัญหาส่วนตัวกับเพื่อนปานกลางถึงมาก
  -ประถม 70.9 (74.5)
  -มัธยมต้น 83.6 (85.4)
  -มัธยมปลาย 88.7 (91.3)
  -อาชีวะ 91.2 (86.5)
  -อุดมศึกษา 86.9 (82.0)
 • ร้อยละเด็กที่ปรึกษาปัญหาส่วนตัวกับครูอาจารย์
  -ประถม 54.7 (53.0)
  -มัธยมต้น 62.5 (56.6)
  -มัธยมปลาย 57.9 (61.2)
  -อาชีวะ 70.4 (64.9)
  -อุดมศึกษา 66.8 (58.0)
 • ร้อยละเด็กที่ปรึกษาปัญหาส่วนตัวกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ปานกลางถึงมาก
  -ประถม 87.0 (81.8)
  -มัธยมต้น 83.0 (83.3)
  -มัธยมปลาย 83.7 (86.1)
  -อาชีวะ 87.8 (81.2)
  -อุดมศึกษา 85.9 (80.4)
 • ร้อยละเด็กที่คิดว่าจังหวัดที่เรียนหนังสืออยู่นี้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ปานกลางถึงมาก
  -ประถม 95.2 (93.2)
  -มัธยมต้น 93.1 (93.7)
  -มัธยมปลาย 94.0 (94.7)
  -อาชีวะ 98.3 (92.2)
  -อุดมศึกษา 92.8 (92.7)
 • ร้อยละเด็กที่จะกลับมาอาศัยอยู่ในจังหวัดที่เรียนหนังสืออยู่ปานกลางถึงมาก
  -ประถม 94.5 (92.1)
  -มัธยมต้น 91.0 (92.7)
  -มัธยมปลาย 92.5 (93.3)
  -อาชีวะ 96.9 (90.7)
  -อุดมศึกษา 89.7 (88.4)
 • ร้อยเด็กที่เชื่อกฏแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ปานกลางถึงมาก
  -ประถม 96.5 (92.2)
  -มัธยมต้น 91.3 (94.5)
  -มัธยมปลาย 93.5 (96.7)
  -อาชีวะ 96.9 (94.0)
  -อุดมศึกษา 94.0 (96.0)
 • ร้อยละเด็กที่เล่นไพ่และการพนันอื่นๆ ครั้งคราวถึงเป็นประจำ
  -ประถม 10.9 (11.7)
  -มัธยมต้น 22.1 (24.6)
  -มัธยมปลาย 27.9 (28.9)
  -อาชีวะ 40.0 (32.2)
  -อุดมศึกษา 36.2 (37.4)
 • ร้อยละเด็กที่พนันบอลครั้งคราวถึงเป็นประจำ
  -ประถม 2.8 (4.0)
  -มัธยมต้น 8.3 (9.2)
  -มัธยมปลาย 14.1 (10.6)
  -อาชีวะ 16.9 (12.4)
  -อุดมศึกษา 15.7 (19.4)
 • ร้อยละเด็กที่ซื้อหวยใต้ดินเป็นครั้งคราวถึงประจำ
  -ประถม 3.5 (4.3)
  -มัธยมต้น 12.3 (7.4)
  -มัธยมปลาย 14.1 (13.1)
  -อาชีวะ 12.8 (20.1)
  -อุดมศึกษา 28.5 (25.0)
 • ร้อยละเด็กที่ซื้อลอตเตอรี่เป็นครั้งคราวถึงประจำ
  -ประถม 5.6 (7.4)
  -มัธยมต้น 13.8 (9.6)
  -มัธยมปลาย 10.8 (12.4)
  -อาชีวะ 9.5 (19.1)
  -อุดมศึกษา 25.1 (24.5)
 • ร้อยละเด็กที่พบเห็นการพกพาหรือเสพยาเสพติดในสถานศึกษา
  -ประถม 7.8 (11.6)
  -มัธยมต้น 20.2 (18.1)
  -มัธยมปลาย 22.1 (21.5)
  -อาชีวะ 38.0 (29.0)
  -อุดมศึกษา 31.2 (25.4)
 • ร้อยละเด็กที่พบเห็นการพกพาอาวุธในสถานศึกษา
  -ประถม 27.7 (27.3)
  -มัธยมต้น 33.4 (35.9)
  -มัธยมปลาย 32.9 (35.3)
  -อาชีวะ 59.2 (36.7)
  -อุดมศึกษา 33.8 (30.8)
 • ร้อยละเด็กที่ถูกขู่กันโชค/ทำร้ายร่างกาย ในสถานศึกษา
  -ประถม 6.8/16.6 (10.5/21.7)
  -มัธยมต้น 18.7/27.9 (21.8/28.2)
  -มัธยมปลาย 18.3/26.1 (17.0/27.1)
  -อาชีวะ 14.3/35.4 (11.1/22.5)
  -อุดมศึกษา 10.1/16.6 (8.4/18.2)
 • ร้อยละเด็กที่คิดว่าประเทศเรามีการทุจริตคดโกง ปานกลางถึงมาก
  -ประถม 89.6 (82.0)
  -มัธยมต้น 87.9 (89.3)
  -มัธยมปลาย 92.2 (93.4)
  -อาชีวะ 97.3 (87.4)
  -อุดมศึกษา 90.9 (92.3)
 • อัตราส่วนกาจดทะเบียนสมรสต่อการหย่าร้าง 2.45 (2.46)
 • จำนวนเด็ก 19 ปีและต่ำกว่าที่มาทำคลอดต่อประชากรแสนคน
  -ภาพรวม 439.86 (2,930.12)
  -10-14 ปี NA (102.21)
  -15-19 ปี NA (3,360.67)
 • จำนวนเด็ก 18 ปีและต่ำกว่าที่ถูกละเมิศทางเพศต่อประชากรแสนคน 31.66 (51.39)
 • จำนวนเด็กที่ถูกส่งเข้าสถานพินิจต่อประชากรแสนคน 36.17 (65.00)
 • จำนวนเด็กขอรับการบำบัดยาเสพติดต่อประชากรแสนคน 1,046.38 (396.34)
 • จำนวนพื้นที่ดีต่อประชากรแสนคนทั้งจังหวัด 111.47 (80.80)
 • จำนวนพื้นที่ดีต่อประชากรแสนคนเฉพาะเขตอำเภอเมือง 199.10 (126.94)
 • จำนวนพื้นที่เสี่ยงต่อประชากรแสนคนทั้งจังหวัด 102.00 (65.06)
 • จำนวนพื้นที่เสี่ยงต่อประชากรแสนคนเฉพาะเขตอำเภอเมือง 170.04 (130.29)
 • จำนวนร้านอินเทอร์เน๊ตในเขต อ.เมือง ต่อประชากรแสนคน 48.85 (46.40)

ที่มา :
จินตนา เวชมี และทีมวิจัยภาคกลาง. (2553). บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่องพฤติกรรมเด็กและเยาวชน โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลาง ปี 2551-2552. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา : ศูนย์ประสานงานโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลาง คณะครุศาสตร์.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น