วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

จำนวนสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดราชบุรี

สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดราชบุรีจำแนกตามอำเภอได้ดังนี้

อ.เมืองราชบุรี
 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาล :  รัฐ  4 แห่ง เอกชน 4 แห่ง
 • เวชกรรม : รัฐ  60 แห่ง เอกชน 60 แห่ง
 • ทันตกรรม : รัฐ 14 แห่ง
 • การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง : รัฐ 6 แห่ง เอกชน 1 แห่ง
 • เทคนิคการแพทย์ : รัฐ 2 แห่ง เอกชน 3 แห่ง
 • แพทย์แผนไทย : เอกชน 2 แห่ง
 • สหคลินิค : ไม่มี
 • ร้านขายยา : ปัจจุบัน 81 แห่ง โบราณ 7 แห่ง ยาสัตว์ 2 แห่ง
อ.บ้านโป่ง
 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาล : รัฐ 2 แห่ง เอกชน 2 แห่ง
 • เวชกรรม : รัฐ 35 แห่ง เอกชน 36 แห่ง
 • ทันตกรรม : รัฐ 14 แห่ง เอกชน 1 แห่ง
 • การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง : รัฐ 6 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • เทคนิคการแพทย์ : รัฐ 3 แห่ง เอกชน 2 แห่ง
 • แพทย์แผนไทย : เอกชน 1 แห่ง
 • สหคลินิค : เอกชน 1 แห่ง
 • ร้านขายยา : ปัจจุบัน 38 แห่ง โบราณ 7 แห่ง ยาสัตว์ 3 แห่ง
อ.โพธาราม
 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาล : รัฐ 1 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • เวชกรรม : รัฐ 17 แห่ง เอกชน 17 แห่ง
 • ทันตกรรม : รัฐ 4 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง : รัฐ 7 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • เทคนิคการแพทย์ : รัฐ 6 แห่ง เอกชน 1 แห่ง
 • แพทย์แผนไทย : เอกชน 1 แห่ง
 • สหคลินิค : ไม่มี
 • ร้านขายยา : ปัจจุบัน 30 แห่ง โบราณ 1 แห่ง ยาสัตว์ 6 แห่ง
อ.ดำเนินสะดวก
 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาล : รัฐ 1 แห่ง เอกชน 1 แห่ง
 • เวชกรรม : รัฐ 13 แห่ง เอกชน 13 แห่ง
 • ทันตกรรม : รัฐ 2 แห่ง เอกชน 0 แห่ง
 • การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง : รัฐ 5 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • เทคนิคการแพทย์ : ไม่มี
 • แพทย์แผนไทย : ไม่มี
 • สหคลินิค : ไม่มี
 • ร้านขายยา : ปัจจุบัน 25 แห่ง โบราณ 9 แห่ง ยาสัตว์ - แห่ง
อ.บางแพ
 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาล : รัฐ 1 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • เวชกรรม : รัฐ 1 แห่ง เอกชน 1 แห่ง
 • ทันตกรรม : รัฐ 1 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง : รัฐ 1 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • เทคนิคการแพทย์ : ไม่มี
 • แพทย์แผนไทย : ไม่มี
 • สหคลินิค : ไม่มี
 • ร้านขายยา : ปัจจุบัน 11 แห่ง โบราณ 1 แห่ง ยาสัตว์ - แห่ง
อ.ปากท่อ
 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาล : รัฐ 1 แห่ง เอกชน 0 แห่ง
 • เวชกรรม : รัฐ 2 แห่ง เอกชน 2 แห่ง
 • ทันตกรรม : ไม่มี
 • การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง : รัฐ 1 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • เทคนิคการแพทย์ : ไม่มี
 • แพทย์แผนไทย : ไม่มี
 • สหคลินิค : ไม่มี
 • ร้านขายยา : ปัจจุบัน 6 แห่ง โบราณ 1 แห่ง ยาสัตว์ - แห่ง
อ.วัดเพลง
 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาล : รัฐ 1 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • เวชกรรม : รัฐ 2 แห่ง เอกชน 2 แห่ง
 • ทันตกรรม : ไม่มี
 • การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง : ไม่มี
 • เทคนิคการแพทย์ : ไม่มี
 • แพทย์แผนไทย : ไม่มี
 • สหคลินิค : ไม่มี
 • ร้านขายยา : ปัจจุบัน 2 แห่ง โบราณ 1 แห่ง ยาสัตว์ - แห่ง
อ.จอมบึง
 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาล : รัฐ 1 แห่ง เอกชน 0 แห่ง
 • เวชกรรม : รัฐ 1 แห่ง เอกชน 1 แห่ง
 • ทันตกรรม : ไม่มี
 • การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง : รัฐ 5 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • เทคนิคการแพทย์ : รัฐ 1 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • แพทย์แผนไทย : ไม่มี
 • สหคลินิค : ไม่มี
 • ร้านขายยา : ปัจจุบัน 14 แห่ง โบราณ 2 แห่ง ยาสัตว์ 1 แห่ง
อ.สวนผึ้ง
 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาล : รัฐ 1 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • เวชกรรม : รัฐ 1 แห่ง เอกชน 1 แห่ง
 • ทันตกรรม : ไม่มี
 • การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง : รัฐ 2 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • เทคนิคการแพทย์ : รัฐ 1 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • แพทย์แผนไทย : เอกชน 1 แห่ง
 • สหคลินิค : ไม่มี
 • ร้านขายยา : ปัจจุบัน 5 แห่ง โบราณ 0 แห่ง ยาสัตว์ 1 แห่ง
อ.บ้านคา
 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาล : ไม่มี
 • เวชกรรม : ไม่มี
 • ทันตกรรม : ไม่มี
 • การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง : ไม่มี
 • เทคนิคการแพทย์ : รัฐ 1 แห่ง เอกชน - แห่ง
 • แพทย์แผนไทย : ไม่มี
 • สหคลินิค : ไม่มี
 • ร้านขายยา : ปัจจุบัน 4 แห่ง โบราณ - แห่ง ยาสัตว์ 1 แห่ง
รวมทั้งจังหวัด
 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาล : รัฐ 13 แห่ง เอกชน 7 แห่ง
 • เวชกรรม : รัฐ 132 แห่ง เอกชน 133 แห่ง
 • ทันตกรรม : รัฐ 32 แห่ง เอกชน 1 แห่ง
 • การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง : รัฐ 33 แห่ง เอกชน 1 แห่ง
 • เทคนิคการแพทย์ : รัฐ 14 แห่ง เอกชน 6 แห่ง
 • แพทย์แผนไทย : เอกชน 5 แห่ง
 • สหคลินิค : เอกชน 1 แห่ง
 • ร้านขายยา : ปัจจุบัน 216 แห่ง โบราณ 29 แห่ง ยาสัตว์ 14 แห่ง
จำนวนสถานพยาบาลสัตว์ (รวม 9 แห่ง)
 • อ.เมืองราชบุรี :  5 แห่ง
 • อ.บ้านโป่ง : 1 แห่ง
 • อ.โพธาราม : 1 แห่ง
 • อ.ดำเนินสะดวก : 1 แห่ง
 • อ.ปากท่อ : 1 แห่ง
 • อ.บางแพ : ไม่มี
 • อ.วัดเพลง : ไม่มี
 • อ.จอมบึง : ไม่มี
 • อ.สวนผึ้ง : ไม่มี
 • อ.บ้านคา : ไม่มี

ที่มาข้อมูล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 และปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
อ้างถึงใน กองแผนและงบประมาณ ฝ่านนโยบายและแผน. (2553). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554-2558).องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี. (หน้า 13).

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ9 พฤศจิกายน 2554 18:15

  พี่คะหนูเป็นนักศึกษา พอดูหนูอยากทราบ ร้านขายยาทั้งหมดของอำเภอเมืองราชบุรีมีกีร้าน แต่ละรานชื่ออะไร ที่อยู่ตรงไหนตำบลอะไรหนูสามารถหาได้ที่ไหนคะ จึงขอความอนุเคราะห์พี่ด้วยคะ (นำข้อมูลไปทำวิจัยคะ)จาก เบญ

  ตอบลบ