วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คลินิกผู้ป่วยนอก..ครั้งแรกของโรงพยาบาลราชบุรี

คลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชบุรีสาขาในโครงการพัฒนระบบบริการ "สุขใจใกล้บ้าน" นี้ เกิดขึ้นเนื่องจากโรงพยาบาลราชบุรีได้ปรับปรุงการให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชนผู้มารับบริการ สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ดังนั้นโรงพยาบาลราชบุรี จึงได้จัดตั้งคลินิกผู้ป่วยนอกสาขาต่างๆ  เป็นการให้การบริการเชิงรุก ครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค  และยังอำนวยประโยชน์ให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลราชบุรี สามารถเข้ารับบริการที่คลินิกผู้ป่วยนอกสาขาใกล้บ้านได้ ช่วยลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการเดินทางของผู้รับบริการ

การเปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอกในครั้งแรกนี้ โรงพยาบาลราชบุรี กำหนดเปิดไว้ในชั้นต้น 5 สาขา ได้แก่
 1. สาขาศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ (โรงเจประปา)
 2. สาขาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิกุลทอง
 3. สาขาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่
 4. สาขาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หัก
 5. สาขาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง
กำหนดเปิดให้บริการ
สาขาศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ (โรงเจประปา) มีกำหนดการเปิดและเวลาให้บริการ ดังนี้
 • เริ่มเปิดวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ในวันเวลาราชการ เปิดบริการเวลา  08:30-16:30 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป เปิดบริการดังนี้
  • วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 16:30-20:30 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ ช่วงเช้า เวลา 08:30-12:00 น. ช่วงบ่าย เวลา 16:30-20:30 น.
ส่วนที่เหลืออีกสี่สาขา 
 • เริ่มเปิดวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ในวันเวลาราชการ เวลา 08:30-16:30 น.
รูปแบบการดำเนินการ
 • ด้านบุคลากร จัดจากโรงพยาบาลราชบุรี เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพในการตรวจรักษาพยาบาล ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ผลเลือด
 • การจัดทำบัตร มีการจัดทำบัตรใหม่โดยเจ้าหน้าที่ห้องบัตรของโรงพยาบาลราชบุรี ถ้ามีบัตรโรงพยาบาลราชบุรีอยู่แล้ว สามารถค้นประวัติเดิมได้โดยผ่านระบบออนไลน์
 • การจ่ายยา มีการจัดยา การจ่ายยา คุณภาพยาเหมือนยาของโรงพยาบาลราชบุรี โดยเภสัชกร
 • การตรวจวิเคราะห์ผลเลือด มีบริการเจาะเลือด และตรวจวิเคราะห์ผลเลือด โดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผลเลือดจากโรงพยาบาลราชบุรี
 • การเอกซเรย์ ใช้ระบบส่งต่อไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลราชบุรี กรณีฉุกเฉินและเอกซเรย์พิเศษ โรงพยาบาลจะจัดช่องทางพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ป่วยจากคลินิกผู้ป่วยนอก รพ.ราชบุรี ทุกสาขา
 • การตรวจรักษาพยาบาล ทุกสาขา ตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก รพ.ราชบุรี
  • กรณีส่งต่อไปพบแพทย์เฉพาะทาง จะจัดทำระบบนัดก่อนพบแพทย์
  • กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน จำเป็นต้องส่งต่อโรงพยาบาลทันที ทาง รพ.ราชบุรี จะจัดรถฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ช่วยชีวิต รับมามายัง รพ.ราชบุรี ทันที
 • การรับบริการ ประชาชนทุกคนสามารถรับบริการได้ที่ทุกสาขาที่ใกล้บ้าน
ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์
(ดูที่ตั้งและพิกัด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3271-9600 หรือ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง


********************************************************

ที่มาข้อมูล
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลราชบุรี. (2554). แผ่นพับประชาสัมพันธ์คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชบุรีสาขาในโครงการพัฒนาระบบบริการ "สุขใจใกล้บ้าน". แจกจ่ายในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2544 วันที่ 30 พ.ค.2554 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อ.เมือง จ.ราชบุรี.
อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการราชบุรีสุขภาพดี บนวิถีไทย

โครงการราชบุรีสุขภาพดี บนวิถีไทย นี้ จัดขึ้นที่บริเวณโรงพยาบาลดำเนิสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ในวันที่ 24 ก.พ.2554 ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น. ซึ่งโครงการนี้ เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการฯ  ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้านการบริการสาธารณสุขที่สำคัญ  เห็นสมควรบันทึกไว้  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจากหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย 

ภาพจำลองประกอบบทความ
คำว่า ภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย เป็นวิถีทางสำคัญของระบบสุขภาพของประเทศไทยในการปรับเปลี่ยนจากระบบบริการทางการแพทย์ที่เป็นแบบแผนเดียว อันได้แก่แพทย์แผนปัจจุบันมาเป็นการแพทย์พหุลักษณ์ หรือหลากหลายระบบ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ในส่วนที่เป็นข้อจำกัดของแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเฉพาะการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ เพราะเป็นภูมิปัญญาที่มีอยู่ดั้งเดิมในสังคมไทย มีบุคลากรด้านการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์แผนไทยจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ การพึ่งตนเองด้านสุขภาพเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก และระดับประเทศให้เข้มแข็ง ทำให้ชุมชนและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา อันเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญที่สุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ จึงมีนโยบายให้ดำเนินโครงการ "ราชบุรีสุขภาพดี บนวิถีไทย" เพื่อให้เกิดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย ยาไทยและสมุนไพรไทย ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน สร้างขีดความสามารถในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน และความเข็มแข็งของระบบสุขภาพของประเทศได้อย่างแท้จริง

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน
 • บูท- ว่านหางจระเข้เพื่อสุขภาพ โดย เกษตรอำเภอดำเนินสะดวก
 • บูท- หลักสูตรการเรียนการสอน สาขาการแพทย์แผนไทย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • บูท- อาหาร 8 ชาติพันธ์ สร้างสรรค์สุขภาพ จังหวัดราชบุรี โดย วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
 • บูท- พิธีไหว้ครูและการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทย โดย ชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัดราชบุรี
 • บูท- ตรวจธาตุเจ้าเรือนและแนะนำอาหารตามธาตุเจ้าเรือน โดย โรงพยาบาลโพธาราม
 • บูท- สาธารณสุขยุคใหม่กับการแพทย์แผนไทย โดย โรงพยาบาลราชบุรี
 • บูท- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
 • บูท- การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต) บ้านปากคลอง อ.ดำเนินสะดวก
 • บูท- ตอกเส้น โดย โรงพยาบาลบ้านโป่ง
 • บูท- จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด และบริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด
 • บูท-ของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
  • บริเวณลานอเนกประสงค์ สาธิตทำลูกประคบ นวดเพื่อคลายเครียด และนวดจัดกระดูก
  • ลานกะลาพาเพลิน
  • นำชม "ดำเนินสปายา" และสาธิตวิธีดูแลผิวหน้า
  • บรรเลงเพลงดนตรีไทยในสวน โดย ชมรมดนตรีไทยโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
  • นิทรรศการดอกไม้ "โคริงกะ"
  • สาธิตการใช้พลังบำบัด "โอกาดะ" ในการดูแลสุขภาพ
  • ชมนิทรรศการ "โครงการรักษ์สุขภาพ"
  • ชมการสาธิตผลิตเวชสำอาง

**************************************

ที่มาข้อมูล
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี. (2554). แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการราชบุรีสุขภาพดี บนวิถีไทย. แจกจ่ายเมื่อ 15 ก.พ.2554.
อ่านต่อ >>